Çerez Örnek
canlı destek

Yönetmelik

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemiz çim sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak,

b) Çim konusunda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapacak personele çalışmalarında destek olmak,

c) Çim konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu sektörün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,

ç) Ülkemiz çim konusunda çalışmaların gelişmesi için, çim ile çalışan uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

d) Araştırma sonuçlarını, kamu ve özel sektörde çalışan araştırıcılara duyurmak ve bilgilendirmek üzere ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

e) Çim konusunda uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile diğer ülkelerden katılacak personele kurs ve seminerler düzenlemek,

f) Çim analiz laboratuarına, yurt içinden ve yurt dışından gönderilecek örneklerin istenen analizlerini ücret karşılığı yapmak,

g) Kurulacak merkez laboratuarının sağlıklı çalışması için gerekli maddi desteği sağlamak üzere Üniversite Vakfı, İTAŞ (İzmir Teknopak A.Ş.), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Golf Federasyonu ve diğer özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek,

ğ) Çim sektörünün gelişmesini sağlamak ve sorunlarını çözmek üzere, özel sektör ve kamu kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak, projeler üretmek,

h) Uluslararası toplantılara tebliğli olarak katılmak üzere yurt dışına kısa süreli gidecek araştırmacılara destek vermek, yurt dışından bu amaçla geleceklere olanak hazırlamak,

ı) Çim konusunda yapılan araştırmaları ve gelişmeleri konu ile ilgilenenlere ulaştırmak üzere, kitap, dergi yayınlamak ve bu konuda kamu ve özel sektörle işbirliği yapmak,

i) Merkezde, çim konusunda bilgi bankası oluşturmak ve bu konuda çalışan tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ile ilgili kişilere söz konusu bilgileri sunmak,

j) Kuruluşun amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve bölgesel düzeyde çim sektörünün gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, birlikte projeler yürütmek,  çim konusunda yayım, yayıncılık ve  bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

c) Çim sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, işbirliği geliştirmek, birlikte projeler yürütmek ve uygulanan projelere destek olmak,

ç) Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim yapmak, örnek üretim parselleri ve üniteler kurmak, gerekli üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak,

d) Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğretim programları ile çim ile ilgili ön lisans öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için alt yapı, materyal temini, hizmet alımı ve sosyal imkânlar sağlamak,

e) Çim konularında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

f) Çim konusunda yeni gelişmeleri takip ederek, yeni üretim metotları üzerine araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

g) Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine,  kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje ortağı özel işletmelere çim konusunda iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak,

ğ) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

h) Yeni çim çeşidi geliştirmeye yönelik olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki türleri, çeşitleri ve anaçları ile adaptasyon çalışmalarını yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak ilgililerin kullanımına sunmak,

ı) Çim üretiminde mekanizasyon, toprak işleme, toprak muhafazası ve modern sulama sistemleri konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı teşhisi yapmak ve mücadele önerilerinde bulunmak,

i) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları hazırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak,

j) Ulusal ve uluslararası sektörlerle çalışmalar yürüterek uluslararası geçerli raporlar düzenlemek,

k) Çim alan tesisinde uygulanacak standartları belirlemek,

l) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,

m) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

n) Merkezin araştırma için  mevcut olanaklarının artırılması ve yenilenmesi konularında çalışmalar yapmak,

o) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen çim sektörünün sorunlarına vakıf ve bu konuda araştırma ve yayınları ile kendini kanıtlamış Üniversitenin bir öğretim üyesi olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür tekrar atanabileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması beklenmeden görevinden alınabilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

 (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

c) Her çalışma dönemi sonunda Merkezin faaliyetlerini kapsayan raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak, Yönetim Kurulu ile birlikte Merkezin bütçesini hazırlamak,

ç) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak,

e) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu;

a) Müdür, iki müdür yardımcısı ve Müdür tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle üye görevlendirilir.

b) Müdürün daveti üzerine her ay, gerekli durumlarda daha sık toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyunun içinde olduğu karar esas alınır.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları belirler, sunulan raporu değerlendirir, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenler.

Danışma kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarına tavsiye niteliğinde görüş ve öneriyle katkıda bulunan bir organdır. Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunmuş yabancı ve Türk bilim insanları, öğretim üyeleri, ulusal ve uluslararası kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda faaliyetlerde bulunmuş olan kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile seçilen beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görev yaparlar.

(3) Danışma Kurulu her yıl en az bir kez Müdür tarafından tespit edilecek tarihte ve Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin malıdır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ