Çerez Örnek
canlı destek

Çalışma Alanları

Ege Üniversitesi Çim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ne göre (madde 6), merkezimiz, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 

a) Ulusal ve bölgesel düzeyde çim sektörünün gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikte bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve bunun için gerekli kurumsal altyapıyı oluşturmak,

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkânlarını geliştirmek, birlikte projeler yürütmek,  çim konusunda yayım, yayıncılık ve  bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,

c) Çim sektöründe diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak, işbirliği geliştirmek, birlikte projeler yürütmek ve uygulanan projelere destek olmak,

ç) Merkeze tahsis edilen tarımsal arazi ve tesislerde üretim yapmak, örnek üretim parselleri ve üniteler kurmak, gerekli üretim, araştırma ve uygulama altyapısını oluşturmak,

d) Ziraat Fakültesi lisans ve lisansüstü öğretim programları ile çim ile ilgili ön lisans öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için alt yapı, materyal temini, hizmet alımı ve sosyal imkânlar sağlamak,

e) Çim konularında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

f) Çim konusunda yeni gelişmeleri takip ederek, yeni üretim metotları üzerine araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak,

g) Üniversitenin ihtiyaç duyulan birimlerine,  kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve proje ortağı özel işletmelere çim konusunda iş gücü, alet, ekipman ve iş makinası desteğinde bulunmak, Üniversitenin temsil edildiği her türlü faaliyete destek olmak,

ğ) Teknik personel, öğrenci ve üreticiler için teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek,

h) Yeni çim çeşidi geliştirmeye yönelik olarak ıslah çalışmaları yapmak, yeni bitki türleri, çeşitleri ve anaçları ile adaptasyon çalışmalarını yapmak ve uygun materyalleri çoğaltarak ilgililerin kullanımına sunmak,

ı) Çim üretiminde mekanizasyon, toprak işleme, toprak muhafazası ve modern sulama sistemleri konularında araştırma ve uygulamalar yapmak, tarımdan kaynaklı çevre sorunlarının çözümüne yönelik projeler üretmek, tarımsal ürünlerde hastalık ve zararlı teşhisi yapmak ve mücadele önerilerinde bulunmak,

i) Tarımsal girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak ve uygunluk raporları hazırlamak, çeşit, ilaç ve gübre denemeleri yapmak, tescil ve uygunluk raporları hazırlamak,

j) Ulusal ve uluslararası sektörlerle çalışmalar yürüterek uluslararası geçerli raporlar düzenlemek,

k) Çim alan tesisinde uygulanacak standartları belirlemek,

l) Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve olanaklar sağlamak,

m) Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu konularla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

n) Merkezin araştırma için  mevcut olanaklarının artırılması ve yenilenmesi konularında çalışmalar yapmak,

o) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ